Wohls

Historia

Wohls Gårds historia börjar för nästan 400 år sedan, när området där herrgården finns förlänades till Ludvig Hintelmann från Riga år 1624. Efter det ryms många spännande skeden i gårdens historia.

1600-talet – Wohls Gård bildas

Wohls gård ligger i en lummig omgivning vid västra stranden av Humaljärvi i Kyrkslätt. Gården bildades i början av 1600-talet och ingick 1624 i den s.k. Överbydonationen, som förlänades till Ludvig Hintelman i Riga. Omkring 1670 köpte överjägmästare Erik Bure en stor del av Överbygodsen och bildade ett godskomplex med Wohls som huvudgård.

1700-1800 -talen – huvudbyggnaden i gustaviansk still byggs och formträdgården skapas

Den nuvarande huvudbyggnaden i gustaviansk stil härstammar från den tid regementsskrivare Christian Borgström innehade gården (1790-1824). En karta över Wohls visar att det redan 1847 fanns en formträdgård med raka gångar mellan huvudbyggnaden och stranden. Möjligen var det Borgström som lät anlägga trädgården. Efter regementsskrivare Borgström ägdes Wohls av hans dotter Anna Charlotta och hennes man, assessor Johan Logren. Kyrkslätts kommun köpte gården 1892 av Logrens arvingar och använde den som kommunalhem.

1900-talet – Wohls i många roller

Wohls Gård fungerade om kommunalhem ända till 1929 då verksamheten flyttade till den nya byggnaden som stod färdig på andra sidan Volsvägen. I februari 1918, då strider mellan röda och vita pågick på Sigurds i närheten, inrättades ett krigssjukhus i den gamla huvudbyggnaden på Wohls. Sjukhuset förestods av Teddy Biaudet, sedermera kommunalläkare i Kyrkslätt. Efter andra världskriget gavs det på gården skolundervisning till barnen i närområdet. När skolan flyttat till nya utrymmen, arrenderades gården ut, men från år 1977 stod huvudbyggnaden tom och övergiven i ca 30 år.

Wohls Gård idag

År 2008 köpte Sparbanksstiftelsen i Kyrkslätt huvudbyggnaden och arrenderade 5,6 ha av den kringliggande marken – 2016 gjordes ett tilläggsavtal och arrendeområdet utgör nu 7,3 ha. Stiftelsen grundade Wohls Gård Ab för att sköta renoveringen, utveckla verksamheten samt sköta uthyrningen av utrymmena.

Under åren 2011-2013 renoverades huvudbyggnaden och Stenmagasinet från grunden och modern teknik installerades. Därefter har den omgivande parken inventerats och iståndsatts, även den med beaktande av den utformning som gården hade under 1800-talets första hälft. I november 2020 växte Wohls Gård när det nya fest- och konferensutrymmet Wohls Stall togs i bruk. Den totalrenoverade stenladugården från 1930-talet möjliggör nu även större företagsevenemang och familjefester.

Hållbarhet

Naturvärden och en hållbar utveckling bildar grunden för Wohls verksamhet, där utgångspunkten är bevarandet av den kulturhistoriskt värdefulla herrgårdsmiljön för kommande generationer. På vårt område finns även några lägenheter som vi hyr ut på långtidskontrakt; dessa bidrar också till att bevara Wohls som levande miljö.

Verksamheten bygger på uthyrning av utrymmen för företagsevent och familjefester. Dessutom arrangerar vi kulturaktiviteter som är öppna för allmänheten. Tack vare kulturaktiviteter, kan en bredare publik bekanta sig med vårt område. På Wohls område finns även en liten naturstig, där man kan bekanta sig med sydkustens ekregion och lundområdets vegetation.

Bevarande

Byggnaderna på området har sedan 2009 renoverats med målsättningen att bevara vår kulturmiljö. Grundprincipen har varit en renovering, där vi utnyttjar och bevarar gammalt då det är möjligt samtidigt som vi förnyar byggnadstekniken enligt dagens standarder och krav.

Hållbara lösningar

Vi strävat till en så hållbar verksamhet som möjligt. Ett exempel på detta den jordvärmebaserade golvvärmen i både Wohls Gård och Wohls Stall.

Vi uppmuntrar kunder till möjligast hållbara lösningar avseende dekorationerna, och vi påminner även våra kunder om återvinningen av t.ex. dryckesförpackningar efter fester.

Under sommarsäsongen strävar vi även till att erbjuda sommararbete i trädgården åt lokala ungdomar.

Återställande

Vår trädgård som gränsar till sjön Humaljärvi grundades på 1840-talet och har nu återställts till sin ursprungliga form och därtill kompletterats med två rosenträdgårdar. En del av trädgården är också avskild till en köksträdgård, där vår trädgårdsförening träffas regelbundet och odlar gamla, nordiska växtarter ekologiskt. Trädgårdsplanen utvecklas ständigt i samråd med sakkunniga trädgårdsmästare och arborister; våra äldsta ekar är över 300 år gamla.

Som ett led i återställandet av Wohls traditionella biotop, byggdes sommaren 2022 på vårt område två inhägnader där vi under sommarsäsongen har får som betar.

Trädgårdsföreningen

Wohls Trädgårdsförening (WGT) grundades år 2013 för att ge intresserade personer möjlighet att bekanta sig med kulturträdgårdar och deras växter, såväl i praktiken som via föredrag och studiebesök.

Läs mera om verksamheten på Trädgårdsföreningens FB-sida

Är du intresserad av att ansluta dig till Wohls Trädgårdsförening?
Ta kontakt med någon i föreningens styrelse

Naturstigen

Naturstigen på Wohls går genom varierande naturtyper och terräng, och delar av lunden är naturskyddsområde. Sommaren 2022 invigdes även i samarbete med Folkhälsan ”Bärtils Hoppa-på stig”, en ny naturstig som riktar sig till barn och barnfamiljer.